Laxå kommun

Kommunens revision

Laxå kommuns sex förtroendevalda revisorer har utsetts av kommunfullmäktige för en mandatperiod. Revisorerna är oberoende i förhållande till granskade nämnder och fullgör självständigt sitt uppdrag.

Revisorernas uppgifter regleras i kommunallagen. Deras arbete styrs även av god revisionssed i kommunal verksamhet, samt det reglemente som finns för kommunens revisorer antaget av Laxå kommunfullmäktige.

Revisionsprocessenomfattar hela det revisionsarbete som revisorerna gör under ett år. Varje år granskas om varje nämnd och styrelse bedriver sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt, om dess ekonomi är tillfredsställande, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna granskas i den omfattning som är motiverat utifrån väsentlighet och risk.

Målet med granskningen är att bedöma om nämndernas/styrelsens arbete är ändamålsenligt och att de följer de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Till sin hjälp i granskningsarbetet anlitar revisorerna sakkunniga biträden.

Avrapportering sker från revisorerna efter genomförd granskning. Rapporterna, som lämnas till berörd nämnd eller styrelse, brukar även innehålla förslag till utvecklings- och förbättringsåtgärder. Även fullmäktige delges rapporterna.

Den årliga revisionsprocessen avslutas när revisorerna avrapporterar sina uppdrag till fullmäktige genom den årliga revisionsberättelsen.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Kommunhuset

Kommunhuset

Revisorer
2019-2022

Tanja Hougaard
Siw Hagelman
Elisabet Elestedt
Roland Karlsson (S)
Karl-Gustav Eriksson (S)
Vakant (S)

Ordförande:
Roland Karlsson (S)
Vice ordförande:
Tanja Hougaard