Laxå kommun

Trygghets- och säkerhetsundersökning 2018

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har med jämna mellanrum genomfört enkätundersökningar om individers uppfattning om trygghet och säkerhet. Syftet är att kunna bidra till bättre kunskap om hur befolkningen i olika delar av Sverige, i olika åldrar och med olika bakgrund, ser på sin egen trygghet och säkerhet och vad som upplevs som hot och risker.

I höst är det åter dags för just en sådan undersökning. Från Laxå kommun kommer 800 personer i åldrarna 18-79 år att slumpmässigt väljas ut till undersökningen. Totalt kommer 44 800 personer i Sverige få möjlighet att svara på undersökningen. För att få så bra skattningar som möjligt, kommer urvalet att dras proportionerligt från åtta grupper (kvinnor och män inom åldrarna 18-29, 30-49, 50-64 och 65-70 år).

Trygghetsundersökningen genomförs som en enkät och skickas ut fysiskt via post med hjälp av Statistiska Centralbyrån, SCB. Det är även SCB som har hand om insamling och sammanställning av svar på uppdrag av MSB. De frågeområden som täcks av undersökningen är: olyckor, samhällsstörningar, informationssäkerhet och förväntningar på samhället.

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras på MSB någon gång under 2019.

Sidansvarig: Charlotte Nilsson

Uppdaterad av: Charlotte Nilsson