Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Kultur- och fritidsenkäten 2020

Nu har vi sammanställt den enkät vi nyligen genomförde för att ta den första temperaturen på vad invånarna tycker om kultur- och fritidsliv i kommun.

Under mars och april genomförde vi den första av årligen återkommande kultur- och fritidsenkäter. Vi vill på det viset få hjälp med att se på hur Laxåborna uppfattar utbud och kvalitet när det gäller
upplevelser och möjlighet till aktiviteter. Enkäten låg utlagd på kommunens hemsida och annonserades via sociala media och via utskick. Olyckligtvis hamnade den mitt i coronautbrottet vilket säkert påverkade svarsfrekvensen. Vi fick denna gång 135 svarande vilket är alldeles för lågt för att dra stora slutsatser av, men vi kan tolka den som en första indikator. Vi kommer att genomföra nästa enkät under samma period nästa år.

Vad fick vi då reda på?
2018 inledde kommunen sin kultursatsning vilket en stor majoritet
(70 %) hade uppmärksammat och av dessa tyckte 61 % att den var bra till mycket bra, vilket så klart är glädjande. Att biblioteket är en viktig plats för många det vet vi och nu vet vi att av de som svarat att 25 %
besöker biblioteket några gånger per månad. Biblioteket är också väldigt uppskattat och där ger 32 % omdömet mycket bra, vilket glädjer oss mycket. Vi arbetar också hela tiden med att ge våra låntagare
och besökare bra service och gott bemötande.

55 % tycker att utbudet av kulturevenemang i kommunen är bra, vilket är roligt att se. Vi vet ju också att de flesta kulturarrangemang görs av ideella krafter helt på egen hand eller i samarbete med kulturenheten. Framöver borde vi gemensamt kunna göra ännu mer och lyfta utbudet än mer. De som svarat tycker också att vårt stöd till de ideella arrangörerna är bra men det kan givetvis bli bättre. Det är framför allt i småorterna, Hasselfors, Finnerödja och Tived engagemanget är som störst för att skapa olika arrangemang. En del av dem attraherar långväga besökare. Svaren visar också att kulturutbudet är mycket ojämnt fördelat i kommunen. Det är något som vi kommer att fundera extra på. Vi har de senaste två åren valt att låta arrangera den årliga kommunfesten på flera orter i kommunen. Vi har mött uppskattning för det men svaren innehåller mer än så.

Torgkvällarna som arrangeras på sommaren, tyvärr inte i år dock, är också uppskattade. Nästa sommar återkommer de. Det kan vi utlova redan nu.

Vårt arbete med offentlig konst har inte riktigt fått det genomslag vi hoppats på. Förra sommarens skulpturpark i Hannertz park fick dock ett fint mottagande tycker vi. I Hasselfors arbetar vi vidare med det gestaltningsprogram som vi arbetat fram tillsammans med boende och byalaget. Svaren indikerar att vi borde göra mer för utbudet av kultur för äldre, vilket vi också framöver kommer att anstränga oss mer för. Närmare samarbete med omsorgen är en väg, men vad vi kan erbjuda själva är viktigt i form av programutbud och annat. Under coronaperioden har vi stärkt upp vår service Boken kommer till äldre med ett samarbete med servicelaget.

Kulturutbudet för barn får ett högre betyg, 49 % tycker att det är bra till mycket bra. För de äldre ligger motsvarande siffra på 40 %

37 % tycker att en kulturskola är mycket viktig, och det visar ju att den satsning vi inledde 2018 för att åter starta en egen kulturskola är helt rätt. Vi har under 2019 utökat utbudet och elevplatser och
tillströmningen ökar. För framtiden behöver vi arbeta vidare med att stärka den, och nå fler unga i kommunen.

Något som efterfrågas är möjligheter att kunna delta i skapande verksamhet, vilket vi också arbetar på. Här är bland annat studieförbunden viktiga, och vi samarbetar med dem för att kunna öka utbudet ytterligare. Vi kommer i höst att bland annat göra en särskild satsning på konst och skapande med inriktning på barn från årskurs 4 och uppåt.

Vi vill också uppmärksamma de föreningar som ägnar sig åt konst och konsthantverk i olika former. Om man är nyfiken så rekommenderar vi att man söker upp kommunens föreningsregister.Något vi saknar är en teatergrupp, vi hoppas att vi kan hjälpa och stötta att en sådan kan komma igång.

Ungefär 50 % av de svarande använder våra fritidsanläggningar flera gånger i månaden. 24 % en gång per vecka. Kvaliteten på anläggningarna bedöms som medelgoda vilket inte betyder att de kan bli bättre. Vi kommer under hösten att renovera Laxåhallens dusch- och omklädningsrum till en betydligt högre standard, vilket vi är säkra på att ni ser framemot.

Kvinnor valde i högre grad än män att besvara enkäten, och hälften var i åldern 41-65 år. Det ger oss anledning till att se över hur vi sprider enkäten nästa år. Sett till bostadsort/storlek var det Hasselfors som hade den största andelen svarande.

Ett stort tack till alla som besvarade våra frågor.

Tomas Dahlberg
Kulturchef

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson