Laxå kommun
Laxå kommun

Information om avfallshögarna i Röfors

Här kommer information om hur uppdraget att ta bort avfallshögarna i Röfors fortskrider kontinuerligt läggas ut.

Senast uppdaterad: 2021-04-15 kl. 11.00

Lägesrapport (publicerad 15 april 2021)

Nu är analyserna från den så kallade ”svarta högen” klara. Det är mycket omfattande analyser som gjorts. Både avseende innehåll och laktester. Inget i resultatet visar att materialet ska klassas som farligt avfall. Det betyder att det bör finnas möjlighet att använda materialet vid täckningen av Mosjötippen. Dock ska materialet i sådant fall läggas under tätskiktet. Med analysresultaten som underlag kommer vi att göra en anmälan till miljöförvaltningen som tar ställning till om vi får använda materialet till sluttäckningen.

Det står en container med ganska stora volymer av farligt avfall, framförallt oljor, på området. Vi har anlitat företaget Nemax (Lekebergs kommun) för hämtning och omhändertagande av avfallet. I samråd med konkursförvaltaren såldes containern till vår entreprenör och köpesumman delfinansierar kostnaden för hämtning och omhändertagande av avfallet. Nettokostnaden för kommunen slutade på några enstaka tusen kronor vilket är mycket bättre än vad vi befarade.

Arbetet med att transportera bort byggavfallet fortsätter och går mycket bra. Det är fortsatt mycket sten och grus i materialet vilket är gynnsamt för kommunen.

I fredags besöktes området av lokala och regionala representanter för centerpartiet. Bland annat var riksdagsledamot Helena Wilhelmsson med. Vi fick möjlighet att framföra det orimliga i att kommunen ska behöva kliva in och bekosta borttransport och omhändertagande av avfall på det sätt som sker i Röfors. Helena berättade att de verkar för en förändring av miljöbalken i det avseendet. Besöket resulterade också i en nyanserad artikel i Sydnärkenytt som går att läsas på nätet.

Lägesrapport (publicerad 9 april 2021)

Arbetet med att transportera bort byggavfallet till Hallsberg fortsätter. Enligt vår entreprenör, Adrianssons, går arbetet mycket bra så här lång. I Hallsberg krossar, siktas och sorteras materialet i olika fraktioner.

Det visar sig att en förhållandevis stor andel av materialet är så kallat inert material, det vill säga sten, grus, betong och tegel. Det är positivt ur ekonomiskt perspektiv eftersom det materialet kan användas till sluttäckning av Mosjötippen.

Under nästa vecka kommer Adrianssons kunna öka farten på arbetet och man räknar med att kunna transportera bort cirka 300 ton per dag. Vi har uppskattat den ursprungliga totalvikten av materialet till cirka 10 000 ton.

Lägesrapport (publicerad 31 mars 2021)

Under veckan som varit har Nerikes brandkår tillsammans med vår entreprenör jobbat för att minska risken för brand. Man har bland annat flyttat materialet från den stora högen till andra platser inom området för att sprida ut materialet och minska höjden och volymen på den stora högen. Arbetet har varit framgångsrikt och temperaturen har nu sjunkit. Igår eftermiddag meddelade Nerikes brandkår att räddningstjänsten har avslutats. Temperaturmätning med fjärravläsning fortsätter dock för säkerhets skull.

Parallellt med detta arbete fortgår arbetet med att transportera bort byggavfallet till Hallsberg för siktning och sortering. Detta går enligt plan och utan några negativa överraskningar så här långt. Flera lass med brännbart har redan transporterats till Norrköping för förbränning. I veckan som kommer påbörjas transporter av inert material till Mosjötippen.

Vårt servicelag har påbörjat arbetet med att plocka skräp som blåst omkring i området. Ett stort tack till de som jobbar inom servicelaget!

Lägesrapport (publicerad 24 mars 2021, version 2)

När vår entreprenör kom till Röfors för att påbörja arbetet igår upptäcktes rökutveckling från det varmaste området i högen med osorterat byggavfall. Nerikes brandkår var snabbt på plats. Genom att tillföra sand kunde rökutvecklingen och det som orsakade rökutvecklingen dämpas.

Idag kommer man med hjälp av en grävmaskin och lastbilar flytta en del av högen inom området för att minska riskerna för en totalbrand i högen. Detta sker främst genom att icke ”värmepåverkat byggavfall” skiljs från det avfall som är påverkat. Syftet är således att säkra området så att inte en större brand uppkommer i hela högen. Målet kvarstår att högen skall bli transporterad till Hallsberg.

Nerikes brandkår klassar nu händelsen som räddningstjänst vilket innebär att brandkåren har ansvaret för att avvärja och begränsa denna händelse. Hittills har endast begränsade arbeten behövts göras. Bevakning av temperaturgivare har pågått sedan förra veckan och detta arbete pågår tills högen är borttransporterad.

Hittills har inte någon större brand utbrutit i högen. Nu pågår således förebyggande arbeten.

Lägesrapport (publicerad 19 mars 2021)

Idag har vi tecknat avtal med den entreprenör som ska hjälpa oss med att få bort och hantera avfallet. Vi räknar med att de första lassen ska transporteras bort från Röfors redan på måndag eller tisdag nästa vecka.

Allt osorterat avfall transporteras till Hallsberg för sortering. Inert avfall transporteras tillbaka till Mosjötippen och brännbart transporteras till en godkänd avfallsförbränningsanläggning. Detta betyder att inget avfall kommer att sorteras vid Mosjötippen.

Entreprenören har på plats i Röfors träffat Nerikes brandkår för genomgång av hur lastning och hantering sker på ett sätt att brandrisken minimeras. Det är också viktigt att dessa två parter har träffats och etablerat kontakt.

Lägesrapport (publicerad 18 mars 2021)

På förmiddagen onsdagen den 17 mars monterades spett för temperaturmätning i högarna med osorterat byggavfall. Totalt monterades fyra spett, två i den stora högen och två i den mindre. Vi kunde direkt konstatera att det finns en förhöjd temperatur i den stora högen. Vid avläsning nu på morgonen är temperaturen i den stora högen 81 respektive 69 grader. I den mindre högen var temperaturen 7 respektive 30 grader.

Nu på morgonen har jag haft möte med Nerikes brandkår och med företaget som levererat och installerat spetten. Det är också företaget som läser av temperaturen och följer temperaturutvecklingen.

Mätning kommer att ske varannan timme när temperaturen överstiger 70 grader. Om temperaturen stiger kraftigt eller över en viss temperatur går ett larm och kontakt tas omedelbart med Nerikes brandkår.

Efter enhälliga beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan vi nu gå vidare i processen. Nästa steg är att skriva avtal med en av de företag som lämnat anbud. Därefter räknar vi med att arbetet med att transportera bort avfallet kan påbörjas. Vi ser att detta kan ske i närtid. Med närtid hoppas jag att det handlar om dagar och inte veckor.

Tillsammans med de företag som lämnat anbud diskuterar vi möjligheten till sortering av avfallet på annan plats än vid Mosjötippen. Det finns klara fördelar med en sådan lösning, men det gäller att totalkostnaden blir nära likvärdig.

Rättelse (publicerad 15 mars 2021)

Det smög in sig en felaktighet i NAs artikel idag. Vi har inte gjort en direktupphandling utan ett så kallat ”förhandlat förfarande”. Det finns den möjligheten vid synnerlig brådska enligt 6 kap 15 § i Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Lägesrapport (publicerad 12 mars 2021)

Onsdagen den 17 mars har kommunstyrelsen och kommunfullmäktige extrasammanträde för att fatta beslut om att gå vidare med att ta bort byggavfallet från Röfors.Det man framförallt ska ta ställning till är en beräknad totalkostnad för hela hanteringen, dvs kostnader för transporter från Röfors till Mosjötippen och till förbränningsanläggning, sortering/siktning vid Mosjötippen och avgifter vid förbränning.

Enligt beslutsförslaget ska vi jobba vidare med att få ersättning från staten. Det står också att det är angeläget att i möjligaste mån minimera den mängd utsorterat avfall som behöver lagras på Mosjötippen och att det är en förutsättning att miljönämnden fattar erforderliga beslut.

Vi vet ännu inte vad totalkostnaden kommer att bli. Vi räknar med att få in anbud från en upphandling idag, fredag. Under helgen kommer en beräkning av totalkostnaden att göras och information om denna summa kommer jag att meddela respektive partiföreträdare så fort jag kan.

Under veckan har utsorterat brännbart byggavfall transporterats till Tekniska verkens anläggning i Linköping för proveldning. Vi har även en dialog med andra alternativ.

Nerikes brandkår meddelade häromdagen att monteringen av spetten för temperaturmätning har blivit försenad en vecka, men att de räknar med att det kommer att ske på förmiddagen den 17 mars. Vårt servicelag besöker området varje dag, även under helgen, för att se eventuella indikationer på en temperaturhöjning.

Jag vill poängtera att detta arbete enbart avser det byggavfall som finns inom området i Röfors. Det finns en hög med så kallad ”svart massa” inom området. Vi har inte tagit ställning till hur den högen ska hanteras ännu. Prover är tagna och skickade till laboratorium för analys.

Lägesrapport (publicerad 5 mars 2021)

Under denna vecka har vi jobbat vidare med att räta ut ett antal frågetecken. Arbetet har gått framåt och vi har inte stött på några negativa överraskningar så här långt.

Om allt flyter på kommer vi ha klart ett underlag för beslut i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige inom relativt snar framtid.

Fortfarande är huvudspåret att transportera det osorterade avfallet till Mosjötippen för sortering och siktning. Därifrån transporteras en brännbar fraktion till en förbränningsanläggning. Vi tittar på vilken förbränningsanläggning som är lämpligast.

Förutom den brännbara fraktionen blir det kvar en fraktion med sten, grus, betong, tegel och liknande material. Detta vill vi använda till sluttäckningen av Mosjötippen. Med den hanteringen minskar kostnaden avsevärt.

Mosjötippen, som är en deponi för icke farligt avfall, startades upp i början av 80-talet och tog emot avfall från hushåll och industrier i Laxå och Askersunds kommuner. Liksom alla gamla deponier innehåller den allt möjligt förorenat material. Det var inte många som sorterade ut batterier och glödlampor från hushållsavfallet på åttiotalet. Det är därför deponin ska inneslutas och göras helt tät.

Sluttäckningen består lite grovt av tre delar. Ett utjämningsskikt, ett heltätt skikt (t ex en gummiduk) och däröver ett tjockt lager för skyddstäckning. Det är totalt sett enorma mängder material som ska tillföras deponin.

Under tätskiktet kan massor med klassning icke farligt avfall användas för avjämning och modulering av deponiytan. Det finns tydliga krav på föroreningsnivåer enligt miljöbalken. Tanken är att lätt förorenade massor av kategorin icke farligt avfall kan användas eftersom det kommer att läggas under tätskiktet. Sådant material kan kommunen få betalt för att ta emot och kan därför bli en viktig del i finansieringen av sluttäckningen. På det sättet kan de medel som är avsatta till sluttäckningen räcka till. Annars måste ytterligare skattemedel tillföras arbetet med sluttäckning. Självklart miljöprövas hela förfarandet av sydnärkes miljönämnd och man följer kraven enligt miljöbalken och de råd och riktlinjer som Naturvårdsverket tagit fram.

Lägesrapport (publicerad 1 mars 2021)

Just nu pågår ett arbete med att sondera vilka olika alternativ som finns. Målsättningen är att allt avfall ska bort från området, men det är angeläget att fokus ligger på de stora högarna med osorterat byggavfall. Orsaken är att det enligt brandkåren finns en, om än liten, risk för självantändning och brand.

I dagsläget verkar det som om det mest troliga alternativet för omhändertagande av det osorterade avfallet är att det transporteras bort till Mosjötippen för siktning/sortering. Av störningsskäl vill vi inte sortera/sikta material på plats i Röfors. Efter sortering/siktning hanteras de olika fraktionerna på lämpligt sätt. Brännbart, såsom plast och trä, transporteras bort till en förbränningsanläggning. Metall återvinns. En fraktion med i huvudsak sten och grus, så kallat inert material, kan användas som utjämningsmaterial på Mosjötippen.

Lagring av avfall på Mosjötippen och användning av utsorterat material för utjämningsmaterial, måste godkännas av miljöförvaltningen.

Mosjötippen är en avslutad deponi som ska sluttäckas. Den har slutat att sjunka ihop och ska nu utjämnas för att få en jämn profil. Till detta kan material med viss förorening användas. Ovanpå utjämningslagret läggs sedan ett näst intill tätt skikt. Det kan t ex vara en gummimatta. Ovanför tätskiktet ställs det högre krav på materialets sammansättning.

OBS! Detta betyder att inget osorterat avfall kommer att läggas på deponin.

Det finns som sagt en risk för brand i högen med osorterat byggavfall. För att förebygga brand kommer temperaturmätningsspett installeras i högen under vecka nio och tio. Temperaturen kommer att kunna fjärravläsas. För säkerhets skull besöker kommunens servicelag området varje dag, sju dagar i veckan, för en okulär besiktning. Det handlar om att se tidiga indikationer på rök eller utveckling av vattenånga.

Vid en temperaturhöjning i högen behöver insatser vidtas. Kommunen har varit i kontakt med ett lokalt företag lovat ställa upp med insatser. Företaget har jour dygnet runt och förfogar över ett stort antal lämpliga entreprenadmaskiner. En insats kommer att ledas av Nerikes brandkår.

En förnyad provtagning av de så kallade ”svarta massorna” har genomförts. Proven ska analyseras. Om materialet klarar miljökraven kan det användas som utjämningsmaterial på Mosjötippen. Miljöförvaltningen gör denna bedömning utifrån kravkriterier enligt miljöbalken.

Inom området finns mindre högar av olika kvalitéer. Det finns också ett stort antal balar med material. Hur detta material ska hanteras kommer att beslutas successivt. Det är troligt att en del av materialet kan transporteras direkt till förbränning, medan annat material, i huvudsak inert material, kan vara lämpligt att användas som utjämningsmaterial på Mosjötippen.

En möjlig väg framåt i processen är att kommunen gör en upphandling med syfte att hitta ett företag som kan ta ansvar för hela processen. En upphandling görs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling. En offentlig upphandling tar tyvärr en hel del tid. Bara att ta fram ett bra förfrågningsunderlag är en grannlaga uppgift. Det kan också finnas alternativ till att göra en stor upphandling. Det är ju trots allt angeläget att avfallet kommer bort så fort som möjligt och dessutom har miljöförvaltningen riktat föreläggande med just den innebörden. Vi återkommer med mer information om just detta.

Några blev kanske förvånade över en rubrik i NA häromdagen. Nej, kommunen kommer inte att göra detta oavsett kostnad. Det finns definitivt ett tak för en kostnad för kommunen. Vart det taket ligger kan vi inte gå in på i detta skede. Oavsett vart kostnaden landar kommer kommunen verka för att staten går in och ersätter kommunen.

Oavsett lösning och kostnad ska kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fatta beslut om detta.

Som framgår av denna text är vägen framåt inte spikrak och det finns mycket som fortfarande är oklart. Ambitionen är att regelbundet, kanske varje vecka, lägga ut ny information på denna plats. Så fort något hänt av dignitet kommer information, i möjligaste mån, att läggas ut.

Kontakta gärna undertecknad om det finns frågor eller synpunkter.

Hälsningar

Harry Lundin
Kommunchef

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson

Kontaktuppgifter

Kommunchef
Harry Lundin
Tfn. 070-348 55 33