Laxå kommun

Flyktingmottagning

Laxå kommun har liksom flertalet kommuner en överenskommelse med Länsstyrelsen och Migrationsverket om att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande med uppehållstillstånd. Denna överenskommelse tecknas på nytt varje år, med anpassat mottagande efter läget i världen.

De flesta flyktingar som kommer till vår kommun är människor som själva har valt att bosätta sig här.

En person som har fått uppehållstillstånd har rätt att bo och arbeta i Sverige, personen är folkbokförd och omfattas av vårt lands rättigheter och skyldigheter.

Arbetsförmedlingen har den samordnande rollen för flyktingarnas etablering på arbetsmarknaden. Ansvaret innebär att hjälpa flyktingen med praktik, utbildning och jobb enligt en fastställd plan och besluta om s k etableringsersättning under den första tiden i Sverige. 

 

Laxå kommun erbjuder service till alla nyanlända genom vår Integrationsservice. Integrationsservice bemannas av integrationskonsulent med språkkunskaper i arabiska. Vid tidsbokning finns möjlighet att boka tolk i övriga språk.

Vid flyktingmottagandet bistår vi med:

  • Mottagande och bostadsförsörjning

Att hitta en bostad, teckna kontrakt.

  • Vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning

Kan till exempel handla om hjälp med folkbokföring, registrering vid Försäkringskassan, hjälp med blanketthantering, hemutrustningslån, ansökan om skola och barnomsorg och information om kommunen.

  • Undervisning i sfi och annan vuxenutbildning

Du får lära dig det svenska språket via kommunens svenskundervisning för invandrare (sfi). Sydnärkes utbildningsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bedriver all vuxenutbildning och sfi för kommunen.

  • Samhällsorientering

Kommunen ska erbjuda samhällsorientering till nyanlända. Samhällsorienteringens syfte är att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Även personer som invandrat från ett land utanför EU/EES kan ansöka om att delta i samhällsorientering. Ansökan görs hos integrationsservice. Samhällsorienteringen bedrivs i samarbete med övriga länskommuner och uppgår till 80 timmar totalt.

  • Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd

Flyktingmottagningen ansvarar för de nyanländas försörjning under den period som kallas för ”glappet”. Detta är en period där de nyanlända som inte har kommit igång med sin etableringsersättning och övriga bidrag från Försäkringskassan då istället kan ansöka om ekonomisk hjälp hos oss.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta integrationskonsulent: Elias Esber

Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Jessica Vidberg

Kontaktuppgifter

Enhetschef Integrations & arbetsmarknadsenheten
E-post: Jessica Vidberg
Tfn: 0584-47 31 15

Integrationskonsulent

E-post: Elias Esber

Tfn: 073-031 97 64

Postadress:
Laxå kommun
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 3, Laxå