Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar

Hemkommunen ska enligt skollagen löpande under året hålla sig informerad kring folkbokförda ungdomar som fyllt 16 men inte 20 år, som fullgjort sin skolplikt men inte påbörjat eller fullföljt en utbildning på ett program i gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt program då denne fått ut ett examensbevis (29 kap § 9 skollagen). Därmed ingår elever som har studiebevis/gymnasieintyg efter avslutad utbildning.

Vid ett skolavbrott eller om du inte påbörjar en gymnasial utbildning är det viktigt att vi får information om det. Alléskolan i Hallsberg skickar en sammanställd lista varje månad om vilka ungdomar som inte har skoltillhörighet. Därefter skickar vi brev till dig som som står med på listan. Syftet är att få information om din nuvarande sysselsättning och ge stöd och hjälp för att planera framåt.

Laxå kommun erbjuder dig lämpliga individuella åtgärder som i syftar till att du i första hand får stöd att återuppta dina studier. Det kan vara målet på kort eller längre sikt. Andra mål vi kan stötta dig mot är arbete eller annan sysselsättning . Nedan listas det stöd som vi vanligtvis erbjuder.

- Kartläggning och en individuell handlingsplan mot ditt mål

- Motiverande samtal

- Praktik

- Stöd vid kontakt med andra myndigheter

- Studiebesök på skolor/arbetsplatser

- Deltagande i olika aktiviteter

- Jobbsökaraktiviteter och CV-stöd

- Övrigt stöd eller aktivitet som du är i behov av

Anmälan av elev med studiebevis/gymnasieintyg samt avbrottselev, görs av respektive skola via en blankett.

Du kan också överlämna information via telefon. Överlämning via E-post är inte önskvärt och används med försiktighet för att skydda inidividen för spridning av känsliga uppgifter.

För dig som inte går på gymnasiet eller utan gymnasieexamen önskar vi kontakt med. Vi önskar att du meddelar oss om vad du har för nuvarande sysselsättning. Därefter bokar vi in ett första möte. Antingan via telefon/vidiomöte eller på plats i våra lokaler. Är du under 18 år har vi även en kontakt med vårdnadshavare kring det stöd vi tillsammans kommer fram till. 

Du har förmodligen fått ett vykort hem till dig där det vi önskar kontakt och ger kort information om vad vi kan stödja dig med. För att få detta stöd behöver du kontakta oss.

Vi kan också komma att ta kontakt med dig på annat sätt till exempel via telefonsamtal. Ibland har vi överlämningssatal med din skola innan avbrott av studier sker. På så vis får vi en tidig kontakt med varandra.

Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Jessica Vidberg