Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Lagar och regler

Lagbok och ordförandeklubba

Kommunen har många lagar att följa. Det finns grundlagar, överipande kommunala lagar ochen stor mängd specifika lagar.

Här redovisar vi information om lagar där det i lagen framgår att vi ska informera alla medborgare om hur vi arbetar med lagen.

Dataskyddsförordningen

Den allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR som den ofta benämns trädde i kraft den 25 maj 2018 och i och med detta krävs det att Laxå kommun mer tydligt visar hur vi arbetar med hantering av personuppgifter. Tidigare reglerades hantering av personuppgifter i personuppgiftslagen (PuL). Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i den lagen.

Syftet med dataskyddsförordningen är:

 • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter
 • att likrikta regelverket inom EU, till exempel ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder
 • att anpassa regelverket till det digitala samhället.

Hur arbetar kommunen med dataskyddsförordningen?

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Här i kommunen arbetar vi hela tiden för att säkerställa att vi lever upp till lagstiftning kring dataskydd. Vi ser dataskyddsförordningen som en möjlighet att arbeta strukturerat med personuppgifter. Målet är att hanteringen av personuppgifter hela tiden ska bli mer effektiv och att skyddet för den enskildas personuppgifter ska bli ännu bättre. 

Har du frågor om kommunens hantering av personuppgifter?

Då är du välkommen att kontakta kommunens dataskyddsombud via vår växel 0584-47 31 00

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som gäller. Inom Laxå kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att du som bor i vår kommun ska få det stöd och den service som du har rätt till.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Till exempel när vi skriver utredningar, handlägger ärenden som rör enskilda, i e-post, när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Inom Laxå kommun hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, behöver vård eller annan stödinsats, eller är boende i Laxå kommun och har kontakt med kommunens verksamheter. Det kan till exempel vara för att;

 • Tillhandahålla förskola och skola för barn och ungdomar, och erbjuda skolhälsovård.
 • Utföra vårt uppdrag inom plan- och bygg, t ex hantera bygglov och planera mark.
 • Ta hand om våra gator och tillhandahålla parkering.
 • Ta hand om avfall och tillhandahålla vatten och avlopp.
 • Utöva tillsyn inom områdena alkohol och tobak, miljö och livsmedel.
 • Utföra vårt uppdrag för de som har behov av stöd i form av god man eller förvaltare.
 • Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning, flyktingmottagande.
 • Lokala arbetsmarknadsåtgärder och integration på arbetsmarknaden.
 • Samverka med externa aktörer inom näringsliv och turism.
 • Genomföra val.
 • Nämnderna ska kunna fatta beslut i ärenden och personuppgifter kan t ex förekomma i underlag för beslut, kallelse och protokoll.
 • Ta hand om initiativ, synpunkter, frågor och felanmälningar från enskilda.
 • Administrera uppgifter om kunder och leverantörer, t ex för att tillhandahålla kommunala tjänster och hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar.
 • Administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer.
 • Hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister.
 • Informera och marknadsföra kommunens verksamheter i olika sammanhang.
 • Rekrytera nya medarbetare.

Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där. Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:

 • Samtycke
 • Avtal
 • Rättslig förpliktelse
 • Skydd för grundläggande intressen
 • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning

Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. När vi använder bilder inhämtar vi ditt samtycke. Du kan läsa mer om samtycke nedan.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för ändamålet med varje behandling. Exempelvis namn, kontaktuppgifter och personnummer i de fall det behövs.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Varje nämnd inom organisationen Laxå kommun är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vad gäller om du samtyckt till att vi hanterar dina uppgifter?

Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta oss. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter från andra myndigheter.
 • Uppgifter från kredit- och upplysningsföretag.

Till vilka andra lämnar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dom. De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med;

 • Betalningar (banker, betaltjänstleverantör)
 • Marknadsföring och information. (reklambyrå, trycktjänster)
 • IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar).
 • Transporter (logistikföretag, taxi- och bussbolag för persontransporter).
 • Personal (rekryteringsföretag, ledar- och medarbetarundersökningar, företagshälsovård).

Överföring till tredje land

Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land så informerar vi dig.

Vilka rättigheter har du som enskild?

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade.

Här kan du beställa ett registerutdrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du anser att kommunen behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du frågor om kommunens hantering av personuppgifter?

Då är du välkommen att kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post eller växeln på 0584-47 31 00

Nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

I januari 2010 trädde lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Lagen gäller i alla kommuner och i regionala och statliga myndigheter och garanterar Sveriges nationella minoriteter ett grundskydd. Den ger också särskilda rättigheter för den som bor i ett förvaltningsområde för samiska, meänkieli eller finska.

Grundskydd

Grundskyddet innebär bland annat att kommuner ska informera nationella minoriteter om deras rättigheter, skydda och främja minoritetskulturen och språken. Kommunerna ska också samråda med de nationella minoriteterna och ge dem möjlighet att påverka i frågor som berör dem. I språklagen (2009:600) fastställs det att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Särskilda rättigheter

Minoritetlagens särskilda rättigheter gäller förvaltningsområden för samiska, meänkieli och finska. Rättigheterna innebär bland annat att man har rätt att använda finska vid myndighetskontakter samt rätt att få äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska. Man har även rätt att få beslut och motiveringar översatta till finska.

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter

Laxå kommun har fastställt riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter. Arbetet med nationella minoriteter ska utformas utifrån värdegrund och vision:

 • Laxå kommuns värdegrund: positiv attityd – respektfullhet – framåtanda - lyhördhet
 • Laxå kommuns vision: en välmående plats med hög trivselfaktor, stark sammanhållning och öppenhet mot omvärlden

Kommunstyrelsen ansvarar för arbetet med nationella minoriteter.

Laxå kommuns riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter Pdf, 881 kB, öppnas i nytt fönster.

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Språklag (2009:600) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Laxå kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan februari 2019, vilket innebär att finskspråkiga kommuninvånare har särskilda rättigheter.

Rättigheterna regleras i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I Laxå kommun har du rätt att använda finska vid myndighetskontakter och få beslut och motiveringar översatta till finska. Som finskspråkig har du även rätt till äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska.

Mer information finns på kommunens hemsida för Finskt förvaltningsområde.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson