Laxå kommun

Elev- och skolhälsovård

Personalens tystnadsplikt

Alla som arbetar med förskole- och skolbarn är ålagda sekretess. Personal inom den skolkurativa verksamheten liksom personal inom skolhälsovården har tystnadsplikt. När det gäller upplysningar av känslig natur gäller tystnadsplikt även gentemot annan personal på skolan. Ni kan alltså med förtroende vända er till skolans anställda som är skyldiga att inte obehörigen föra känsliga uppgifter vidare.

Kurator 

Elever och föräldrar kan vända sig till kurator för att få råd, stöd och hjälp i frågor rörande bl a skolgång, svårigheter i anpassning till skolsituationen och frågor av mera personlig art. Genom samtal och kontakt med elever och föräldrar kan kurator klarlägga orsakssammanhang, undanröja missförstånd samt därmed skapa bättre samförstånd mellan hem och skola. Skolkurator ger också information om samhällets sociala förmåner och försäkringsfrågor samt kan förmedla kontakter med myndigheter, organisationer och föreningar i samhället. Kurator medverkar också vid föräldramöten.

Psykolog — Tjänst köps in vid behov 

Skolpsykologen arbetar med enskilda elevärenden. Hon gör utvecklingsbedömningar. Arbetet sker i nära samarbete med föräldrar, resursteam och övrig personal.

Specialpedagog 

Specialpedagogen arbetar med pedagogiska frågor i skola och förskola. Specialpedagogen jobbar förebyggande och samverkar med samhällsinstanser som jobbar mot barn och unga.

I arbetet ingår att handleda personal och vara ett stöd i pedagogiska frågor.

Specialpedagogen gör, på uppdrag från elevvårdsgruppen, pedagogiska bedömningar som utreder barn i behov av särskilt stöd  på organisations- grupp- och individnivå.

Specialpedagogen kan medverka vid föräldramöten, samråd och utvecklingssamtal.

Skolsköterska 

Elevhälsovården i skolan vill hjälpa hemmen att vårda elevernas hälsa, förebygga sjukdom och genom undersökning och kontroll spåra sjukdomstecken och orsaker till svårigheter i skolarbetet. Skolhälsovården är en förebyggande verksamhet och innebär inte någon sjukvård i egentlig mening.
 
Hälsoundersökning sker i förskoleklass, årskurs 2, 4, 6 och 8.
Elev och förälder fyller gemensamt i en hälsoenkät och utifrån den har skolsköterskan sedan ett hälsosamtal med eleven. Eleverna i förskoleklass erbjuds även läkarundersökning.
 
Medicinsk SYO (studie- och yrkesvägledning) sker klassvis tillsammans med studie- och yrkesvägledaren. Om eleven själv och målsman önskar att skolläkaren skall undersöka en elev beställs tid genom skolsköterskan. Skolläkaren kan även remittera elev till specialistundersökning.
 
Målsman bör meddela klassläraren i första hand och även skolsköterskan allt som berör elevernas hälsotillstånd. Det är mycket viktigt att vi i skolan vet om sådant som exempelvis nedsatt hörsel eller syn, allergier, diabetes, epilepsi och dylikt.

Patientnämnden

Patientnämnden i Region Örebro län ansvarar, genom avtal, för patientnämndsverksamheten i länets samtliga kommuner.

Grunden i patientnämndes uppdrag är, att utifrån inkomna synpunkter och klagomål, stödja och hjälpa patienter, bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. För att patientnämnden på bästa sätt ska kunna utföra sitt uppdrag är det förstås av vikt att den som har synpunkter eller klagomål, känner till möjligheten att vända sig till nämnden. Patientnämnden >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Ann-Britt lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl

Kontaktuppgifter:

Postadress:
Laxå kommun
Elev- och skolhälsovård
695 80 Laxå

Skolsköterska
Johan Sjöman
0584-47 32 55
072-530 60 92

Skolkurator Saltängsskolan och Finnerödja skola
Anna Danielsson-Selvin
0584-47 31 84
070-298 08 70

Skolkurator Centralskolan
Sandra Wallberg
0584-47 31 85
070-585 40 85

Specialpedagog Saltängsskolan och Finnerödja skola
Ann-Sofie Larsson
070-359 45 55

Specialpedagog förskolan
Carina Evertsson-Persson
070-345 79 56

Specialpedagog Centralskolan
Annemo Johansson
073-074 22 59

Skolpsykolog
Frej Liw-Hellström
0584-47 31 48