Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Elev- och skolhälsovård

För att du som elev ska kunna lära och prestera bra i skolan, är det viktigt att du trivs och mår bra.
Elevhälsan i Laxå kommun består av skolsköterska, skolkuratorer, specialpedagoger, skolpsykolog och skolläkare.

Vi finns till för alla elever och deras vårdnadshavare, från förskoleklass till årskurs 9. Vi kan hjälpa till om du som vårdnadshavare behöver råd och stöd i frågor som rör ditt barn. Vi har alla tystnadsplikt. Elevhälsan samarbetar med personalen i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Vårt uppdrag är att med vår kompetens stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Personalens tystnadsplikt

Alla som arbetar med förskole- och skolbarn är ålagda sekretess. Personal inom den skolkurativa verksamheten liksom personal inom skolhälsovården har tystnadsplikt. När det gäller upplysningar av känslig natur gäller tystnadsplikt även gentemot annan personal på skolan. Ni kan alltså med förtroende vända er till skolans anställda som är skyldiga att inte obehörigen föra känsliga uppgifter vidare.

Kurator 

Elever och föräldrar kan vända sig till kurator för att få råd, stöd och hjälp i frågor rörande bland annat skolgång, svårigheter i anpassning till skolsituationen och frågor av mera personlig art. Genom samtal och kontakt med elever och föräldrar kan kurator klarlägga orsakssammanhang, undanröja missförstånd samt därmed skapa bättre samförstånd mellan hem och skola. Kurator jobbar förebyggande och främjande gällande trygghet och studiero. Skolkurator ger också information om samhällets sociala förmåner och försäkringsfrågor samt kan förmedla kontakter med myndigheter, organisationer och föreningar i samhället. Kurator medverkar också vid föräldramöten.

Psykolog — Tjänst köps in vid behov 

Skolpsykologen arbetar med enskilda elevärenden. Hen gör utvecklingsbedömningar. Arbetet sker i nära samarbete med föräldrar, resursteam och övrig personal.

Specialpedagog 

Specialpedagogen arbetar med pedagogiska frågor i skola och förskola. Specialpedagogen jobbar förebyggande och samverkar med samhällsinstanser som jobbar mot barn och unga.

I arbetet ingår att handleda personal och vara ett stöd i pedagogiska frågor.

Specialpedagogen gör, på uppdrag från elevvårdsgruppen, pedagogiska bedömningar som utreder barn i behov av särskilt stöd  på organisations- grupp- och individnivå.

Specialpedagogen kan medverka vid föräldramöten, samråd och utvecklingssamtal.

Skolsköterska 

Elevhälsovården i skolan vill hjälpa hemmen att vårda elevernas hälsa, förebygga sjukdom och genom undersökning och kontroll spåra sjukdomstecken och orsaker till svårigheter i skolarbetet. Skolhälsovården är en förebyggande verksamhet och innebär inte någon sjukvård i egentlig mening.
 
Hälsoundersökning sker i förskoleklass, årskurs 2, 4, 6 och 8.
Elev och förälder fyller gemensamt i en hälsoenkät och utifrån den har skolsköterskan sedan ett hälsosamtal med eleven. Eleverna i förskoleklass erbjuds även läkarundersökning.
 
Medicinsk SYO (studie- och yrkesvägledning) sker klassvis tillsammans med studie- och yrkesvägledaren. Om eleven själv och målsman önskar att skolläkaren skall undersöka en elev beställs tid genom skolsköterskan. Skolläkaren kan även remittera elev till specialistundersökning.
 
Målsman bör meddela klassläraren i första hand och även skolsköterskan allt som berör elevernas hälsotillstånd. Det är mycket viktigt att vi i skolan vet om sådant som exempelvis nedsatt hörsel eller syn, allergier, diabetes, epilepsi och dylikt.

Patientnämnden

Patientnämnden i Region Örebro län ansvarar, genom avtal, för patientnämndsverksamheten i länets samtliga kommuner.

Grunden i patientnämndes uppdrag är, att utifrån inkomna synpunkter och klagomål, stödja och hjälpa patienter, bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. För att patientnämnden på bästa sätt ska kunna utföra sitt uppdrag är det förstås av vikt att den som har synpunkter eller klagomål, känner till möjligheten att vända sig till nämnden. Patientnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föräldrarna har huvudansvar för sitt barn men kommun, region och stat har ett delansvar för olika områden enligt lagar och förordningar. Med barnets optimala utveckling som mål krävs samverkan och samarbete mellan föräldrar och kommun, landsting och stat. Syftet med detta dokument är att tydliggöra ansvarsfördelning mellan Region Örebro län, kommuner inom Örebro län och Specialpedagogiska skolmyndigheten, och på så sätt säkerställa att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ges stöd.

Hjälpredan - Örebro län Pdf, 267.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ung och mår dåligt?

På 1177.se finns information om vart du kan avända dig för att få hjälp och stöd.
Länk:
1177 (vårdguiden) Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagning

Tidsbeställning 0584-882 21 kl. 7.30-9.20

Kontaktuppgifter:

Postadress:
Laxå kommun
Elev- och skolhälsovård
695 80 Laxå

Skolsköterska
Johan Sjöman
0584-47 32 55
072-530 60 92

Skolkurator Saltängsskolan och Finnerödja skola
Sandra Hermez
0584-47 31 84
070-298 08 70

Skolkurator Centralskolan
Maria Barsoum Rexhepi
0584-47 31 85
070-585 40 85

Specialpedagog Saltängsskolan och Finnerödja skola
Ann-Sofie Larsson 
070-359 45 55

Specialpedagog förskolan
Emma Avenell
072-207 95 35

Specialpedagog Centralskolan
Åsa Sahl, årskurs 4-9
072-217 25 71
Lotta Mejstedt, anpassad grundskola
072-210 63 85

Skolpsykolog
Frej Liw-Hellström
0584-47 31 48

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl