Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Bild på förskoleverksamhetFörstora bilden

Förskola

Det finns förskolor  i Laxå tätort, Finnerödja, Hasselfors och Tived. Målgruppen omfattar barn i ålder 1-5 år.

Alla 3-5 åringar erbjuds att gå i allmän förskola 15 timmar i veckan under skolåret utan avgift. Den Allmänna förskolan för 3-5-åringar följer skolans läsår.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Verksamheten vid våra förskolor bygger på Läroplan för förskolan (Lpfö18), Laxå kommuns skolplan och lokala arbetsplaner.

Laxå kommun är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att vi kan erbjuda finskundervisning i förskolan. Ansökan sker via e-tjänsten ansökan om förskoleundervisning i finska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information om förskolorna i kommunen välj den förskola i navigeringen som du är intresserad av.

Behöver ni barnomsorg?

Vi ber er som har barn i åldern 1-5 år att snarast anmäla ert behov av plats.

Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggare
Madeleine Larsson
0584-47 31 80

Riksdagen har fattat beslut om att införa barnomsorgspeng från och med 1 juli 2009. Beslutet medför nya bestämmelser bland annat rörande vilken kommun som ansvarar för att barn erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, kommunens godkännande av verksamhet i enskild regi samt kommunenens skyldighet att betala bidrag.

Lagändringarna innebär sammanfattningsvis följande:

- Ett nytt begrepp - pedagogisk omsorg - införs. Det ersätter begreppet familjedaghem i lagtexten och kan omfatta flera varianter.

- Hemkommunen istället för som tidigare vistelsekommunen ska svara för att barn erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

- Det införs en skyldighet för en kommun att ta emot ett barn från en annan kommun i sin förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg om barnets vårdnadshavare önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden.

- Det införs en rätt till ersättning för den kommun som tar emot ett barn från en annan kommun.

- Kommunens tillstånd till enskild verksamhet ersätts med ett godkännande.

- Det införs ett krav på godkännande även för pedagogisk omsorg och det blir en skyldighet för kommunen att ge bidrag till verksamhet som fått godkännande.

- Bidrag ska kunna delas mellan olika bidragsberättigade enskilda verksamheter, dock är kommunen inte skyldig att lämna bidrag för samma barn till fler än två enskilda huvudmän.

- Kommunens beslut om godkännande och rätt till bidrag ska kunna överklagas med förvaltningsbesvär.

- Kommunen får en utvidgad informationsskyldighet.

Ansökan om godkännande att bedriva enskild förskoleverksamhet, förskoleklass och, eller skolbarnomsorg. Pdf, 60.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Du gör din ansökan via e-tjänsten Ansökan om att etablera förskola - Laxå kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild på barn och föräldrarFörstora bilden

Föräldrar

Vi värnar om en god föräldrakontakt. Förutom föräldramöte, framåtsyftande samtal, brukarråd och föräldrafika, föräldrabesök, fixarkvällar varje termin försöker vi dagligen möta föräldrar för kortare eller längre samtal. Vårt mål är att föräldrar ska känna sig delaktiga i sitt/sina barns vistelse på Saltängens förskola.

Linnean

Pedagogisk omsorg (Familjedaghem)

Barn- och utbildningsnämnden har inte möjlighet att erbjuda pedagogisk omsorg hos dagbarnvårdare, från och med augusti 2012.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl