Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Medborgarförslag - Ditt inflytande

Har du några idéer på förändringar som borde göras i Laxå kommun?

Från och med 1 december 2003 finns möjlighet att som folkbokförd kommunmedborgare skicka in förslag till kommunfullmäktige i Laxå kommun och få förslaget behandlat som en riktig motion. Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Riksdagen beslutade om ett tillägg i kommunallagen från den 1 juli 2002 vilket innebär att denna möjlighet ges. Även barn och ungdomar får lämna förslag. Det finns ingen åldersgräns i kommunallagen som hindrar detta.

Följande gäller för inlämnande av medborgarförslag:

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas eller skickas in till kommunens kansli. Medborgarförslag får också lämnas i samband med kommunfullmäktiges sammanträden.

Medborgarförslag ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av en eller flera i kommunen folkbokförda medborgare.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag, det vill säga om man vill ta upp fler frågor måste man lämna in ett förslag för varje fråga.

Förslaget bör skrivas enkelt, det ska tydligt framgå vad förslaget gäller.

Medborgarförslag får inte röra myndighetsutövning mot enskild.

Från kommunen skickas en bekräftelse på att medborgarförslaget mottagits och information om på vilket sammanträde förslaget kommer att anmälas till kommunfullmäktige. Vid anmälan har kommunfullmäktige möjlighet att överlämna rätten att besluta om medborgarförslag till kommunstyrelsen eller en nämnd.

När anmälan skett skickas beslut om den fortsatta hanteringen till förslagsställaren.

Om medborgarförslaget ska beslutas av kommunfullmäktige skickas kommunstyrelsens förslag till beslut till svar på medborgarförslaget till förslagsställaren innan det tas upp i kommunfullmäktige.

Förslagsställaren ges sedan, fram till dagen före kommunfullmäktiges behandling av förslaget till svar, tillfälle att lämna synpunkter. Synpunkterna delges kommunfullmäktige vid sammanträdet. Förslagsställaren har också möjlighet att delta vid fullmäktige för att yttra sig över svaret.

Kommunfullmäktige kan antingen avvisa förslaget direkt eller besluta att kommunen ska behandla förslaget.

Förslagsställaren ska få besked om ärendets fortsatta gång snarast efter det att sammanträdesprotokollet är justerat. Besked skickas ut från kommunens adminstrativa kontor.

Ett medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från anmälningsdagen.

Medborgarförslaget skickas till:

Laxå kommun
695 80 Laxå

Så här enkelt kan ett medborgarförslag skrivas:

Medborgarförslag

Det behövs ………………………………………………
Jag föreslår att Laxå kommunfullmäktige beslutar att …………………………………………………………….

Ort och datum
Namn:
Adress:
Telefon:

Egenhändig underskrift

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson