Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Centrumscenen

Brottsförebyggande arbete

Brottsligheten i Laxå kommun är relativt låg.
Många av de brott som sker går att förebygga. Men för att detta ska lyckas krävs engagemang, kunskap och uthållighet. Dessutom måste vi samarbeta för att brottsligheten ska minska. Det trygghetsskapande arbetet är ett gemensamt ansvar som vi alla har, såväl myndigheter som medborgare.

Kommunens del i det trygghetsskapande arbetet kan bland annat bestå av att se över belysning och att ha med trygghetsaspekten i planeringsarbetet, för att skapa trygga miljöer. Även kommunens socialtjänst är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Kommunen bedriver även fritidsverksamhet för ungdomar i syfte att bereda dem en meningsfull fritid.

Det brottsförebyggande arbetet i Laxå kommun är organiserat under kommun­styrelsen. Kommunledningsgruppen, under ledning av kommun­chefen, har det yttersta tjänstemannaansvaret.

BRÅ - Brottsförebyggande rådet

Det lokala brottsförebyggande rådet, -BRÅ, träffas cirka en gång i kvartalet.
I Laxå kommun är det viktigt att olika intressegrupper får komma till tals. Därför finns det rådgivande organ.
Här finns Socialtjänst, Kultur och Fritid, Säkerhetssamordnare, Näringslivsutvecklare, samt Polisen representerade.
Det lokala BRÅ finns för att polisen och kommunen tillsammans ska ha en gemensam bild av brottsligheten och för att i samverkan arbeta brottsföre­byggande.

Vi har valt att dela in vårt brottsförebyggande arbete i tre delar:

Ge alla barn en bra start i livet

Varför begår vissa individer brott? En av de viktigaste faktorerna handlar om uppväxtmiljön. Ett barn har rätt till en trygg uppväxt utan våld och droger. De barn som inte har en trygg uppväxt löper en större risk att hamna snett i samhället och senare begå brott. Kommunens kanske viktigaste uppgift är att ge alla barn en bra start i livet. Att ge våra barn förutsättningar till en bra start i livet är därför Laxå kommuns viktigaste brottsförebyggande insats.

Begränsa tillgänglighet till brottsobjekt

Även om vi har en väl fungerande välfärd kommer vissa brott ändå att begås. För att förebygga dessa brott kan larm, lås, bevakning och kameraövervakning vara nödvändigt för att förebygga brott.

Trygghetsskapande åtgärder

I Laxå kommuns uppdrag att arbeta brottsförebyggande ingår uppgiften att skapa en upplevd trygghet i kommunen/samhället. Alla ska kunna bo och röra sig i samhället utan upplevd otrygghet.

Genom att ge alla barn som växer upp i Laxå kommun en bra start i livet, begränsa tillgängligheten till brottsobjekt och arbeta med trygghetsskapande åtgärder skapar vi ett samhälle som upplevs som tryggt att bo och verka i.

EST - Effektiv samordning för trygghet

Laxå kommun och polisen har beslutat att arbeta utifrån en gemensam lägesbild för att öka graden av upplevd trygghet i det offentliga rummet.
Målet med den gemensamma lägesbilden är att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår, eller är på väg att ske.
Genom att på ett strukturerat sätt sammanställa information, kan aktörerna styra insatser och resurser för att optimera det arbete som sker.

För att uppnå målet krävs det ett strukturerat arbetssätt och samarbete kring:

Informationsinsamling, en gång per månad
Analys av lägesbild
Insatser
Uppföljning
Återkoppling


Medborgarlöfte

En viktig del i kommunens brottsförebyggande arbete är det medborgarlöfte som tecknats mellan Laxå kommun och polisen. Löftet har tagits fram efter dialoger med medborgare och med anställda i Laxå kommun. Så här är medborgarlöftet formulerat:

  • Polisen lovar att prioritera närvaro i Laxå för ökad synlighet och trygg­het samt att genomföra ett antal planerade insatser mot brottsaktiva
  • Polisen lovar att medverka i olika informationskampanjer, t ex när det gäller brott mot äldre, stölder och inbrott.
  • Laxå kommun och polisen lovar att i samverkan fortsätta genomföra trygg­hetsvandringar och verka för utökad grannsamverkan.
  • Laxå kommun lovar att fortsätta verka för att utveckla samverkans­former mellan polisen, kommunens verksamheter, medborgare, föreningar och företagare.

Kontakta gärna kommunchef Harry Lundin om du har frågor eller vill ha mer information.

SPU-gruppen är en samverkansgrupp, inriktad på barn och ungdomar, och består av rektor, socialsekreterare, polis och skolkurator.
SPU = social prevention ungdom. För att läsa mer om SPU, klicka här.

 

Övrigt brottsförebyggande arbete

Kommunen arbetar även med övriga brottsförebyggande arbeten, till exempel:

  • Omfattar social och kulturell integration i samhället.
  • ANDTS​​. Omfattar missbruk och olaga handel av alkohol, narkotika, droger, tobak, spel med mera ur ett folkhälsoperspektiv, för att förebygga ohälsa.
  • Ohälsa och socialt utanförskap. Omfattar frånvaro från skolan, sjukskrivningar från jobbet, självmordstankar, arbetslöshet, ekonomisk oro, social oro, ensamhet hos pensionärer med mera.

 

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Brottsförebyggande rådet
695 80 Laxå

Kontaktpersoner:
Harry Lundin, komunchef
Tfn: 0584-47 31 03

Charlotte Nilsson, säkerhetssamordnare
Tfn: 0584-473176

Länk

Hemsidan för brå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Charlotte Nilsson

Uppdaterad av: Charlotte Nilsson