Laxå kommun

Brottsförebyggande arbete

Brottsligheten i Laxå kommun är relativt låg och har dessutom, glädjande nog, haft en tendens att sjunka de senaste åren. I stort sätt känner sig Laxåborna trygga, men undersökningar visar att skolungdomar i allt för stor utsträckning känner en otrygghet.

Det brottsförebyggande arbetet i Laxå kommun är organiserat under kommun­styrelsen. Kommunledningsgruppen, under ledning av kommun­chefen, har det yttersta tjänstemannaansvaret.

Det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, träffas cirka en gång varannan månad. BRÅ består av tjänstemän och som ordinarie medlemmar är kommunchefen, kommunpolisen och lokal polischef samt chefen för individ- och familjeomsorgen. Till BRÅ är en politisk referensgrupp knuten som träffar BRÅ två gånger per år eller oftare vid behov.

Det lokala BRÅ finns för att polisen och kommunen tillsammans ska ha en gemensam bild av brottsligheten och för att i samverkan arbeta brottsföre­byggande.

Vi har valt att dela in vårt brottsförebyggande arbete i tre delar:

Ge alla barn en bra start i livet

Varför begår vissa individer brott? En av de viktigaste faktorerna handlar om uppväxtmiljön. Ett barn har rätt till en trygg uppväxt utan våld och droger. De barn som inte har en trygg uppväxt löper en större risk att hamna snett i samhället och senare begå brott. Kommunens kanske viktigaste uppgift är att ge alla barn en bra start i livet. Att ge våra barn förutsättningar till en bra start i livet är därför Laxå kommuns viktigaste brottsförebyggande insats.

Begränsa tillgänglighet till brottsobjekt

Även om vi har en väl fungerande välfärd kommer vissa brott ändå att begås. För att förebygga dessa brott kan larm, lås och kameraövervakning vara nödvändigt för att förebygga brott.

Trygghetsskapande åtgärder

I Laxå kommuns uppdrag att arbeta brottsförebyggande ingår uppgiften att skapa en upplevd trygghet i kommunen/samhället. Alla ska kunna bo och röra sig i samhället utan upplevd otrygghet.

Genom att ge alla barn som växer upp i Laxå kommun en bra start i livet, begränsa tillgängligheten till brottsobjekt och arbeta med trygghetsskapande åtgärder skapar vi ett samhälle som upplevs som tryggt att bo och verka i.

Medborgarlöfte

En viktig del i kommunens brottsförebyggande arbete är det medborgarlöfte som tecknats mellan Laxå kommun och polisen. Löftet har tagits fram efter dialoger med medborgare och med anställda i Laxå kommun. Så här är medborgarlöftet formulerat:

  • Polisen lovar att prioritera närvaro i Laxå för ökad synlighet och trygg­het samt att genomföra ett antal planerade insatser mot brottsaktiva
  • Polisen lovar att medverka i olika informationskampanjer, t ex när det gäller brott mot äldre, stölder och inbrott.
  • Laxå kommun och polisen lovar att i samverkan fortsätta genomföra trygg­hetsvandringar och verka för utökad grannsamverkan.
  • Laxå kommun lovar att fortsätta verka för att utveckla samverkans­former mellan polisen, kommunens verksamheter, medborgare, föreningar och företagare.

Kontakta gärna kommunchef Harry Lundin om du har frågor eller vill ha mer information.

SPU-gruppen är en samverkansgrupp, inriktad på barn och ungdomar, och består av rektor, socialsekreterare, polis och skolkurator.
SPU = social prevention ungdom. För att läsa mer om SPU, klicka här.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Centrumscenen

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Brottsförebyggande rådet
695 80 Laxå

Kontaktperson:
Harry Lundin, komunchef
Tfn: 0584-47 31 03

Länk

Hemsidan för brå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.