Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Nödvattenförsörjning

En god vattenförsörjning är en viktig hörnsten i ett väl fungerande samhälle. En fungerande vattenförsörjning även vid nödlägen, är en grundläggande förutsättning för att kunna bedriva en kommuns alla verksamheter.

För att ge kommunerna i Örebro län och dess medarbetare anvisningar om prioriteringar gällande nödvatten vid dricksvattenrelaterade samhällsstörningar, har ett gemensamt styrdokument för länet tagits fram i ett länsgemensamt projekt. Styrdokumentet antogs av kommunfullmäktige den 21 april 2021, § 50.

Utifrån ovanstående styrdokument har en lokal nödvattenplan för dricksvattenförsörjningen i Laxå kommun tagits fram. Laxå kommuns kommunala bolag, Laxå Vatten AB, ansvarar för vattenförsörjningen i kommunen, och därmed ansvarar de också för nödvattenförsörjningen. Detta eftersom kommunen i alla situationer ska se till att invånarna har tillgång till rent vatten. Dricksvattenförsörjningen är av avgörande betydelse för samhällets funktionalitet.

Den lokala nödvattenplanen antogs av kommunstyrelsen den 1 december 2021, § 277, och är ett hjälpmedel för kommunen i händelse av att en samhällsstörning inträffar och vi måste se till att våra invånare har tillgång till rent dricksvatten.

Sidansvarig: Charlotte Nilsson

Uppdaterad av: Charlotte Nilsson