Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Totalförsvar

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag.

Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Öva för att stärka motståndskraften

År 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation, där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

I totalförsvarsövningen kommer vi bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Vi har alla en uppgift i totalförsvaret

Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans, och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Sveriges totalförsvar ska:

 • skydda och försvara landet
 • skydda människors liv och hälsa
 • skydda samhällets funktioner
 • skydda de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Prioriterade uppgifter för kommunerna

Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret, och prioriterade uppgifter för kommunerna är:

 • säkerhetsskydd
 • etablering av krigsorganisation
 • krigsplacering av personal
 • kompetenshöjning av kommunledningar.

Det civila försvaret

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:

 • värna om civilbefolkningen,
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg,
 • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Totalförsvarsplikt

Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas. I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här, och är mellan 16 och 70 år, kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

Din insats gör skillnad

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt: värnplikt i Försvarsmakten, civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om och allmän tjänsteplikt som innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig. Det betyder att du fortsätter på ditt vanliga jobb, arbetar inom en frivilligorganisation eller får i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret.

Totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade. Är du krigsplacerad har du fått en krigsplaceringsorder eller annat besked av din arbetsgivare om detta.

Du som vill, kan engagera dig i frivilliga försvarsorganisationer eller andra ideella organisationer och trossamfund för att bidra till ett mer uthålligt samhälle. Du behövs och din insats gör skillnad.

Sök trovärdiga källor

Stater och olika aktörer använder vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja. En del i allas vårt ansvar för totalförsvar är att lära sig mer om källkritik, vara vaksam och söka fakta från flera trovärdiga källor.

Sidansvarig: Charlotte Nilsson

Uppdaterad av: Charlotte Nilsson