Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Kortfattat om LSS


Målet med insatserna enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och fulla delaktighet i samhället. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande, integritet och präglas av kontinuitet och helhetssyn.

Vem gäller lagen för?

För att ha rätt till insatser enligt LSS, måste man tillhöra någon av nedanstående personkretsar.

Personkrets 1:
Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2:
Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder som är orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3:
Personer med andra stora, och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, och därmed omfattande behov av stöd eller service.

Vem kan söka insatser?

Den enskilde själv, vårdnadshavaren eller en god man eller förvaltare är de personer som kan ansöka om stöd och service i form av olika insatser.

Vilken hjälp finns att få?

Inom LSS-lagstiftningen finns det tio olika insatser som du kan ansöka om.
1. Rådgivning och annat personligt stöd.
2. Personlig assistans.
3. Ledsagarservice.
4. Kontaktperson.
5. Avlösarservice i hemmet.
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.
8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar.
9. Bostad med särskild service för vuxna.
10. Daglig verksamhet.

Mer information om de olika insatserna hittar du i vänsterspalten.

Kontaktuppgifter

Laxå kommun
LSS-verksamheten
695 80 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00


Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson