Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Information till föräldrar gällande avtal om vårdnad, boende och umgänge

Socialtjänsten i den kommun där barnet hör hemma kan godkänna avtal. Avtalet har samma rättsliga verkan som en dom från domstol. Om avtalet inte följs finns möjlighet att begära verkställighet hos tingsrätten. Den förälder som barnet är folkbokfört hos räknas som boförälder.

Hur går det till att skriva avtal?

Vid utredning om att godkänna avtal mellan föräldrar, träffar handläggaren båda parter och inhämtar uppgifter. Ibland vid flera tillfällen. Om det behövs för bedömningen hörs referenspersoner, t. ex. personal på barnets förskola.

Vad är syftet med avtalet?

Syftet med ett avtal är att hjälpa er som föräldrar att göra överenskommelser kring barnet, utifrån barnets behov och eventuella önskemål. Barnets bästa ska avgöra alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Socialtjänsten ska särskilt titta på risken för övergrepp eller bortförande, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vem, eller vilka, kan begära att avtal skrivs?

Samarbetsavtal kan begäras av föräldrarna. Domstol kan också uppdra åt socialtjänsten att i barnets intresse ordna samarbetssamtal för att nå enighet mellan föräldrarna.

Tag kontakt med socialtjänsten för mer information.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Individ- och familjeomsorgen
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4
695 30 Laxå

För fler kontaktuppgifter, se vänsterspalten.

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson